Vuokrausehdot

YLEISTÄ

Näissä ehdoissa vuokraamolla tarkoitetaan SeadooRent.Fi:ä. Asiakkaalla tarkoitetaan yksityishenkilöä, joka on tosiasiallisesti tehnyt sekä maksanut varauksen. Asiakas on aina yksityishenkilö, vaikka varaus olisi tehty yrityksen nimellä.

1. ENNEN VUOKRAUSTA

Tekemällä varauksen hyväksyt tilaus- ja sopimusehdot, sekä vuokrausehdot. Ennen vuokra kohteen luovutusta allekirjoitetaan, vuokrasopimus varaamallenne kohteelle sekä liitteeksi otamme kopion virallisesta henkilöllisyystodistuksestanne. Tietoja säilytetään lähtökohtaisesti vain niin kauan kuin rekisteripitäjällä (SeadooRent.fi) on siihen sopimusteknisesti liittyvä perusteltu tarve. Vastaanottaessaan vesijetin asiakas on tarkastanut sen ja hyväksyy sen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Mahdolliset vesijetin olemassa olevat vauriot on käyty läpi vuokraajan kanssa ennen luovutusta sekä kirjattu vuokrasopimukseen. Vuokraamo käy luovutuksessa käyttöturva ohjeet läpi, sekä antaa perehdytyksen vesijetin turvalliseen ajoon. Allekirjoittamalla vuokrasopimuksen vuokraaja hyväksyy omaksuneensa käytön opastuksen, ohjeet ja säännöt vesillä liikkumiseen. Vuokraaja tunnustaa tuntevansa riittävästi vesiliikennesäädöksiä ja Suomen lakia sekä hyvää veneilytapaa allekirjoittamalla vuokrasopimuksen.

2. ASIAKKAAN VASTUU (ALUKSEN PÄÄLLIKÖN VASTUU)

Vuokraaja vastaa vesijetille, tarvikkeille sattuneista vahingoista ja vesijetillä aiheutetuista vahingoista sekä myös kolmannelle osapuolelle syntyneistä henkilö vahingoista sekä muista vahingoista. Vuokraajan tulee olla täysi-ikäinen 18 vuotta täyttänyt. Vuokraaja sitoutuu vastaamaan, että vesijetin ja trailerin kuljettajalla on riittävät tiedot ja taidot vuokrattavan vesijetin sekä trailerin käsittelystä.
Vuokraaja vastaa lain mukaan kipparin ominaisuudella kaikesta vesiliikenteessä aiheutuneesta vahingosta itselle ja muille vesiliikenne kulkuneuvoille, sekä henkilöille. Kippari on vastuussa nykyisellä ja tulevalla omaisuudellaan kaikista vahingoista, jotka hän on aiheuttanut toisille henkilöille ja heidän omaisuudelleen tai itselleen.

3. VUOKRAUKSEN AIKANA

Vesijetillä matalassa vedessä ajaminen on kielletty, vesiraja oltava min: 1 m. Ajettaessa alueella, jossa on vettä 1,0 – 1,5m on ehdoton suurin sallittu nopeus 10km/h. Asiakkaan tulee aina varmistaa, että alueella on riittävästi vettä sekä huomioida alueelliset vedenkorkeuden muutokset. Roskaisessa vedessä ajaminen ja tyhjäkäynti on kielletty. Lumpeet, kaislat, vesikasvillisuus tulee huomioida roskaisuutena. Vuokraajalla ei ole oikeutta vuokrata vesijettiä edelleen kolmannelle henkilölle. Vesijetillä peruuttaessa kaasua ei saa painaa pohjaan asti, vesijettiä ei saa hinata eikä sillä saa hinata, tupakoiminen vesijetissä on kielletty. Vesijetin laituroinnin yhteydessä on käytettävä lepuuttajia laiturin ja vesijetin välissä. Pysy poissa kielletyiltä alueilta sekä hidasta nopeutta satamissa ja alueilla, joissa aallonmuodostuminen on kielletty sekä nopeusrajoitukset voimassa. Satama-alueilla suurin sallittu nopeus on 10 km/h. Tahallinen aaltojen teko sekä kaikki muu häiritsevä toiminta on kielletty. Vesijetin kuljettajalla ja muilla kyydissä olijoilla tulee olla aina pelastusliivit puettuna vesijettiä käytettäessä. Kuljettajalla on oltava hätäkytkin kytkettynä pelastusliiviin tai ranteeseen aina. Vesijetillä tulee noudattaa vesiliikennesäädöksiä ja Suomen lakia sekä hyvän veneilytavan mukaista käytöstä. vuokraajan on ilmoitettava vuokraamolle viipymättä vesijettiä koskevasta vahingosta, viasta tai varkaudesta. Varkaustapauksissa vuokraaja on velvollinen tekemään välittömästi rikosilmoituksen poliisille.

4. PALAUTTAMINEN

Vesijetti palautetaan SeadooRent.fi toimipisteeseen sovitun vuokra-ajan puitteissa. Mikäli asiakas palauttaa vesijetin ennen sovittua vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jäänyttä aikaa hyvitetä. Mikäli vesijetti palautetaan myöhässä, veloitetaan siitä 2 €/min ensimmäiseen 30 minuuttiin saakka, jonka jälkeen 50 € jokaiselta alkavalta 30 minuutilta.

5. VAKUUTUS

Vesijetissä on voimassa oleva laitevakuutus. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa rikkoutunutta tai kadonnutta irtaimistoa eikä vahinkoa, joka aiheutuu vesisuksilla hiihtävälle tai vakuutettuun vesijettiin tai sen perään kiinnitetylle henkilölle. Vakuutus ei korvaa jetillä aiheutettuja henkilövahinkoja tai muita sillä aiheutettuja vahinkoja.
Vesijetin ja trailerin jäädessä ilman valvontaa, se on ehdottomasti lukittava.
Mikäli vesijetille aiheutuu vahinkoa, jota ei korvata vesijetin vakuutuksesta tai joka on seurausta vesijetin viemisestä Suomen rajojen ulkopuolelle tai vuokraajan, tai vesijetin luvattomasta luovutuksesta, tahallisuudesta, huolimattomuudesta tai varomattomuudesta, vesijetin käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, vesijetin käyttämisestä rikolliseen tarkoitukseen, kilpailutoimintaan tai muuhun sopimuksen vastaiseen toimintaan, vastaa vuokraaja vahingosta täysimääräisesti mukaan lukien vesijetin seisontapäiviltä aiheutuneesta vuokratulojen menetyksestä. Kuitenkin enintään 25 vuorokaudelta. Vuokraaja sitoutuu noudattamaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia.
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vesijetille ja sen varusteille aiheutuneet vahingot sekä kadonneet osat ja varusteet. Vahinkotapauksissa vuokraajan omavastuu on 2500 €.
Pienemmät vauriot ja puutteet esimerkiksi: – Puuttuvat tai rikkoutuneet liivit 140 € – Rikkoutunut avain, turvakytkin 120 € – Muut pientarvikkeet, lepuuttajat, kiinnitysköydet, lukot alk. 40 €/kpl

6. TANKKAAMINEN

Vesijetti luovutetaan ja palautetaan tankki täynnä, polttoaineena käytetään vain 98 E5 bensaa. Mikäli vesijetti palautetaan polttoainesäiliö vajaana, vuokraamo veloittaa tankkauksesta 3€/litra. Asiakas on velvollinen korvaamaan vahingon, mikäli se on aiheutunut vääränlaisen polttoaineen käytöstä.

7. VUOKRAN MAKSAMINEN

Vuokrahinnat sisältävät oikeuden käyttää hinnaston mukaisesti vesijettiä, kelluntaliivejä, sekä kuuluvia lisävarusteita. Vuokra maksetaan kokonaisuudessaan ennen vuokra-ajan alkamista.

8. VARAUKSEN PERUUTTAMINEN

Varauksen tehtyään asiakas saa vuokraamolta varausvahvistuksen. Mikäli asiakas haluaa peruuttaa varauksensa, tai siirtää tulee hänen olla yhteydessä vuokraamon asiakaspalveluun sähköpostitse. Sähköpostista tulee käydä ilmi asiakkaan nimi, osoite ja varauksen ajankohta.
Varauksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa 7 vrk ennen vuokrauksen ajankohtaa. Mikäli ilmoitusta peruuttamisesta ei ole tehty tämän ajan puitteissa on vuokraamolla oikeus laskuttaa varaus, kuitenkin enimmillään 270 €. Varauksen ajankohtaa voi siirtää 48 tuntia ennen varauksen alkua.

9. ERITYISEHDOT

Vuokraamolla on mahdollisuus periä tapauskohtaisesti 2500 € pantti. Pantti tulee erikseen ilmoitettaessasuorittaa ennen vuokrausta. Pantin voi maksaa käteisellä tai käytössä olevilla maksutavoilla. Vesijetin palautuksen jälkeen pantti palautetaan asiakkaalle välittömästi, mikäli vuokraamolle ei ole jäänyt vaateita vuokraustapahtumaan liittyen Maksettaessa pantti muuten kuin käteisellä, voi maksun palautumisessa kestää muutamia arkipäiviä, pankkiyhteyksistä riippuen.
Vesijettiä ei saa viedä Suomen valtion rajojen ulkopuolelle, ellei siitä erikseen ole kirjallisesti sovittu.
Vuokraaja vapauttaa vuokraamon vastuusta tämän dokumentin hyväksynnällä ja ymmärtää vastuunsa henkilö- sekä irtaimistovahingoissa itselle ja muille. Vuokraaja vastaa niistä täysimääräisesti. Vuokraaja myös tiedostaa oman turvallisuutensa ja on huomioinut tapaturmavakuutuksensa kattavuuden vapaa-ajan tapaturmissa. Vuokraamo ei vastaa henkilövahingoista itselle tai muille missään olosuhteissa tai tilanteessa. Vuokraamon vastuu rajoittuu laitteen toimivuuteen ja laitteeseen itseensä. Allekirjoittamalla vuokrasopimuksen vuokraaja hyväksyy yllä mainitut ehdot, ohjeet sekä säännöt.

10. MAHDOLLISET RISTIRIITATILANTEET JA NIIDEN RATKAUSU

Vuokrasopimusta koskevat riita- ja erimielisyystilanteet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisellä neuvottelulla. Neuvotteluissa sovelletaan tätä sopimusta. Mikäli tätä kautta ei päästä yhteisymmärrykseen, voidaan asia saattaa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava vuokraamon kotipaikkakunnan alioikeudessa tai käräjäoikeudessa.
Tekemällä varauksen ja allekirjoittamalla vuokrasopimuksen asiakas ilmaisee tutustuneensa näihin vuokraehtoihin sekä ymmärtäneensä kaikki yllä mainitut kohdat. Mikäli asiakkaalle tulee kysyttävää vuokrausehdoista, tulee hänen olla yhteydessä SeadooRent.fi:n asiakaspalveluun sähköpostitse. Asiakas voi halutessaan tutustua vuokraehtoihin tarkemmin vuokraamon edustajan kanssa myös vuokraushetkellä.